Home คู่มือ Gmail คนแอบ ล็อกอิน อีเมล Gmail ของเรา จากที่ไหน เช็คได้อย่างไร

คนแอบ ล็อกอิน อีเมล Gmail ของเรา จากที่ไหน เช็คได้อย่างไร

การเช็คว่า คนแอบ ล็อกอิน อีเมล Gmail ของเรา จากที่ไหน ซึ่งเราสามารถตรวจสอบอย่างละเอียดบนเว็บ Gmail.com ทั้งเวลา สถานที่ และอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน ดังนั้นถ้าเรารู้สึกสงสัยสามารถตรวจสอบได้เองดังนี้

วิธีการ เช็คคนแอบล็อกอิน อีเมล Gmail อยู่ที่ไหน เมื่อไร บนคอมพิวเตอร์

1. เริ่มที่การล็อกอินเข้าอีเมลจีเมล บนเว็บไซต์ Gmail.com และเลื่อนหน้า Gmail ลงมาด้านล่างสุด

วิธีตรวจสอบมีใครแอบใช้ Gmail ของเราหรือเปล่า?

2. สังเกตมุมขวาล่างจะเห็น “รายละเอียด”  ซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลการเข้าใช้อีเมลของเราครั้งล่าสุด

  • คลิกที่ “รายละเอียด”

ปรากฏหน้าแสดงตาราง  กิจกรรมในบัญชี Recent Activity จะบอกกิจกรรมการใช้อย่างละเอียด เช่น อุปกรณ์ใช้งาน (มือถือ หรือคอมพิวเตอร์) ตำแหน่งที่ตั้ง และวันเวลา ทั้งนี้ ถ้าเราใช้ Gmail เองด้วยคอมพิวเตอร์ที่บ้าน จะเห็นว่าค่า IP Address หรือตัวเลขบอกพิกัดที่อยู่จะเป็นค่าเดิม

 

คราวนี้ถ้าเราสังเกตเห็นความผิดปกติในอีเมลของเรา และต้องการเช็คว่ามีใครแอบล็อกอินเข้าใช้อีเมล Gmail ของเราหรือเปล่า และถ้ามีเราจะรู้ได้ว่าเข้าจากที่ไหน เมื่อไร ด้วยการเช็คบนเว็บ Gmail.com

 

Exit mobile version