Home Email CC และ Bcc ต่างกันอย่างไร ในช่องส่งอีเมล (Email)

CC และ Bcc ต่างกันอย่างไร ในช่องส่งอีเมล (Email)

การส่งอีเมล (Email) ปกติถ้าเกิดเราส่งหาคนไหมกี่คน ก็คงจะกรอกชื่ออีเมลผู้รับในชื่อถึง หรือ To ไป แต่ในกรณีเราทำงานในองค์กร หรือบริษัท เราต้องส่งอีเมล์ฉบับเดียวไปยังหลายๆ บุคคลพร้อมกัน เราจึงต้องควรทราบวิธีส่งแบบ CC และะ Bcc ไว้ด้วย เพื่อปรับใช้ในการส่งอีเมล์ในแต่ละกรณี โดยมีดังนี้

การส่งอีเมล์ “CC” หรือ “ส่งสำเนาถึง” มันคืออะไร?

CC ย่อมาจากคำว่า Carbon Copy คือ อีเมล์ที่ต้องการส่งให้รับทราบเท่านั้น ไม่ได้ต้องการตอบกลับ อย่างเช่นเราจะส่งอีเมล์สำคญให้กลับริษัทออกไป เราก็ต้องใส่อีเมล์หัวหน้าในช่อง CC ไปด้วยเพื่อที่เมล์ส่งอีเมล์ออกไป หัวหน้าเราจะได้รับทราบอีเมล์ฉบับนี้ไปด้วย

และช่อง CC ยังสามารถใช้กับการแจ้งอีเมล์เพื่อทราบได้หลายแบบ เช่น อีเมล์โฆษณา, อีเมล์จดหมายลูกโซ่ โดยอีเมล์ที่ส่งไปนั้นผู้รับก็จะทราบด้วยว่าอีเมล์นี้ส่งไปถึงใครบาง

 

ตัวอย่างส่งอีเมล์แบบ “CC” หรือ “ส่งสำเนาถึง”

 

การส่งอีเมล์ “BCC” หรือ “ส่งสำเนาลับถึง” มันคืออะไร?

Bcc ย่อมาจากคำว่า Blind Carbon Copy คือ การส่งสำเนาอีเมล์ไปให้ผู้รับหลายๆ คน ผู้รับอีเมล์แบบ Bcc นั้นจะไม่เห็นว่ารายชื่อที่เราส่งอีเมล์สำเนาลับไปหาใครบาง จะเห็นเพียงว่าเราส่งอีเมล์ไปถึงใครเท่านั้น และเนื้อหาที่ถูกส่งจะได้รับเหมื่อนกันหมดทุกคน

โดยการส่งแบบสำเนาลับถึงนี้เหมาะกับอย่างเช่น เราต้องการทราบราคาสินค้าจากหลายบริษัทแทนทีเราจะพิมพ์อีเมล์ส่งหาทุกบริษัทเราก็ใช้ Bcc ส่งไปแทน แต่ละบริษัทก็จะได้รับอีเมล์ถามราคาเหมือนกัน แต่เขาก็จะไม่รู้ว่าเราส่งไปถามบริษัทไหนบาง

หรือการส่งอีเมล์ไปอวยพรในเทศการต่างๆ ซึ่งเราก็สามารถส่งให้หลายๆคนพร้อมกัน โดยทุกคนที่ได้รัก็จะได้อีเมล์อวยพรฉบับเดียวกัน แต่ไม่รู้ว่าเราส่งหาใครบาง

ตัวอย่างส่งอีเมล์แบบ “BCC” หรือ “ส่งสำเนาลับถึง”